Op dit moment werk ik, vanwege de grote hoeveelheid aanmeldingen, helaas met een wachtlijst van – vier – maanden.

Privacybeleid

Praktijk Statenkwartier voor Seksuologie en Relatietherapie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. 

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Praktijk Statenkwartier voor Seksuologie en Relatietherapie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat: 

 • Uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy; 
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Ik in ieder geval vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen genomen zijn,zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
 • Ik geen persoonsgegevens doorgeef aan derde partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verstrekt; Dit altijd na overleg met u en met uw toestemming.
 • Ik u informeer over uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en ik deze rechten zal respecteren. 

Als Praktijk Statenkwartier voor Seksuologie en Relatietherapie ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit door mij te mailen op: info@praktijkstatenkwartier.nl. 

Verwerking van persoonsgegevens van clienten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Praktijk Statenkwartier voor seksuologie en relatietherapie verwerkt ten behoeve van de volgende doeleind(en): 

 • Administratieve;
 • Communicatie over de behandeling en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het geven van een behandeling

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

 • De overeengekomen behandeling;

Voor de bovenstaande doeleind(en) kan Praktijk Statenkwartier voor Seksuologie en Relatietherapie de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

 • Voorna(a)m(en);
 • Tussenvoegsel(s);
 • Achterna(a)m(en);
 • Adres;
 • Geboortedatum;
 • Zorgverzekeraar en polisnummer;
 • Telefoonnummer;
 • Huisarts;
 • E-mailadres;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk Statenkwartier voor Seksuologie en Relatietherapie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de wettelijk verplichte periode voor behandeldossiers van 20 jaar.